GHI DANH HỌC SINH - NIÊN HỌC 2017-2018

Created: 2017-05-15 14:10:28

GHI DANH HỌC SINH - NIÊN HỌC 2017-2018

Để tiện việc sắp xếp các lớp học, trường Việt Ngữ Lạc Hồng sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh cho niên khóa
2017-2018 vào Thứ Bảy ngày 15 tháng Tư đến Thứ Bảy ngày 13 tháng Năm.

 • Ngày 15/4, các giáo viên sẽ phát đơn ghi danh điền sẵn cho các em học sinh đang theo học tại trường. Xin phụ huynh vui lòng xem lại và sửa đơn nếu có thay đổi.

 • Lệ phí cho niên khoá 2017-2018 là $200/học sinh. Học phí sẽ được giảm $25 nếu đăng ký trước ngày 13 tháng 5.  Riêng học sinh ở các lớp Vỡ Lòng và Mẫu Giáo xin vui lòng đóng thêm $20 lệ phí cho các sinh hoạt học tập và học cụ cho các em.

 • Chúng tôi không nhận đơn sau ngày 13 tháng 5 và sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh trở lại vào ngày Khai Giảng, Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 tại PCC Rock Creek, Building #3 với lệ phí là $200/học sinh.  

 • Học sinh mới:

  • Xin gặp Ban Điều Hành để lấy đơn.

  • Học sinh mới lớp 1 trở lên sẽ phải lấy một bài kiểm tra xếp lớp vào ngày khai giảng, Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017.

***YÊU CẦU PHỤ HUYNH ĐỪNG ĐEM HOẶC GỬI ĐƠN & LỆ PHÍ ĐẾN TRUNG TÂM KUMON OF ALOHA. ***

 

S GHI DANH HỌC SINH - NIÊN HỌC 2017-2018

 

Để tiện việc sắp xếp các lớp học, trường Việt Ngữ Lạc Hồng sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh cho niên khóa
2017-2018 vào Thứ Bảy ngày 15 tháng Tư đến Thứ Bảy ngày 13 tháng Năm.

 • Ngày 15/4, các giáo viên sẽ phát đơn ghi danh điền sẵn cho các em học sinh đang theo học tại trường. Xin phụ huynh vui lòng xem lại và sửa đơn nếu có thay đổi.

 • Lệ phí cho niên khoá 2017-2018 là $200/học sinh. Học phí sẽ được giảm $25 nếu đăng ký trước ngày 13 tháng 5.  Riêng học sinh ở các lớp Vỡ Lòng và Mẫu Giáo xin vui lòng đóng thêm $20 lệ phí cho các sinh hoạt học tập và học cụ cho các em.

 • Chúng tôi không nhận đơn sau ngày 13 tháng 5 và sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh trở lại vào ngày Khai Giảng, Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 tại PCC Rock Creek, Building #3 với lệ phí là $200/học sinh.  

 • Học sinh mới:

  • Xin gặp Ban Điều Hành để lấy đơn.

  • Học sinh mới lớp 1 trở lên sẽ phải lấy một bài kiểm tra xếp lớp vào ngày khai giảng, Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017.

***YÊU CẦU PHỤ HUYNH ĐỪNG ĐEM HOẶC GỬI ĐƠN & LỆ PHÍ ĐẾN TRUNG TÂM KUMON OF ALOHA. ***

STUDENT REGISTRATION - 2017-2018

To facilitate the arrangement of 2017-18 school year, Lac Hong School will begin accepting early enrollment on Saturday, 4/15 to Saturday, 5/13.

 • On 4/15, teachers will send home pre-filled registration forms for current students. Please review and modify the application of any changes.

 • 2017-18 registration fee is $200/student. A $25 discount is applied if registered before 5/13. Student in Pre-K and Kindergarten classes will have an additional $20 fee for activities and school supplies.

 • We will not accept applications after 5/13 and will resume accepting applications on Saturday, 9/9 (first day of school) at PCC Rock Creek, Building #3 with a fee of $200/student.

 • New students:

  • Please see the Administration team for an application.

  • New students in grade 1 or higher are required to take a placement test before first day of school, Saturday 9/9.

***PLEASE DO NOT BRING OR SEND APPLICATION & FEE TO KUMON OF ALOHA. ***

 

STUDENT REGISTRATION - 2017-2018

To facilitate the arrangement of 2017-18 school year, Lac Hong School will begin accepting early enrollment on Saturday, 4/15 to Saturday, 5/13.

 • On 4/15, teachers will send home pre-filled registration forms for current students. Please review and modify the application of any changes.

 • 2017-18 registration fee is $200/student. A $25 discount is applied if registered before 5/13. Student in Pre-K and Kindergarten classes will have an additional $20 fee for activities and school supplies.

 • We will not accept applications after 5/13 and will resume accepting applications on Saturday, 9/9 (first day of school) at PCC Rock Creek, Building #3 with a fee of $200/student.

 • New students:

  • Please see the Administration team for an application.

  • New students in grade 1 or higher are required to take a placement test before first day of school, Saturday 9/9.

***PLEASE DO NOT BRING OR SEND APPLICATION & FEE TO KUMON OF ALOHA. ***