2012-2013 Vietnamese Language School Registration Lạc Hồng first day of school will be September 8, 2012​​​​​​​

Created: 2016-11-25 14:30:17

2012-2013 Vietnamese Language School Registration

Lạc Hồng first day of school will be September 8, 2012

Ghi danh cho 2012-2013 trước khi 5/19 sẽ được giãm $25

Register for 2012-2013 before 5/19 to save $25


 

Kính chào quý phụ huynh học sinh, quý thầy cô, toàn thể ban trật tự và các em học sinh,

Vì hội trường của trường đại học PCC có lớp học trọn ngày 19 tháng 5, nên năm nầy Trường Lạc Hồng sẽ chấm dứt niên học 2011-2012 và sẽ dời ngày lễ Bế Giảng vào ngày 12 tháng 5 năm 2012.

Chương trình đi học vào ngày 12 tháng 5 như sau:
 

3:00 PM - Trường mở cửa và học sinh vào lớp học

3:00 - 4:15PM -Học sinh học trong lớp

4:15-4:30 PM - Học sinh và thầy cô chuẩn bị vào hội trường để tham dự lễ Bế Giảng

4:30-6:00PM - LễBế Giảng, Trao giải thưởng và văn nghệ.

6:00-6:45 PM -Phần ẩm thực nhẹ với nhau (pizza and cake)
 

Học sinh sẽ thi cuối năm vào ngày 5 tháng 5 và thầy cô sẽ ôn bài thi với tất cả học sinh vào ngày 27 tháng 4. Xin nhờ phụ huynh giúp con em mình học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối niên để các em không bị trở ngại vào ngày thi.

Chúng tôi xin quý vị thông cảm và cho con em đi học vào lúc 3:00 chiều thứ bẩy ngày 12 tháng 5.

Cảm ơn sự thông cảm của quý vị, 
 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng

 

Dear parents, teachers, volunteer members and students,
 

Due the PCC Rock Creek auditorium not being available on May 19th, we will have to move the last day of school one week ahead. The Year-end ceremony will take place on May 12th, 2012 at 4:30PM - 7:00PM

Below is the schedule for May 12th, 2012:
 

3:00 PM – School start

3:00 - 4:15PM –Students will be in the classroom

4:15-4:30 PM –Students and teachers get ready to move into the auditorium

4:30-6:00PM –Year-end ceremony, awards and entertainment

6:00-6:45 PM –Light snack will be provided by school (pizza and cake)
 

Students will have their final examination on May 5th, 2012 and teachers will go over the materials to help students get ready for their test on April 27th, 2012. We ask that parents assist your child/children study for their test to avoid unnecessary stress and uncertainty on the exam day.

We apologize for any inconvenience this might have caused and please be sure to bring your child/children to school before 3:00 PM on May 12th, 2012.
 

We appreciate your support and understanding,

Sincerely,