2013-2014 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô Bích Daisy Ngọc Tô 
 Cô Trinh Châu 
 Cô NgọcTrần
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
108
Cô Hương Solange Võ
 Cô Phấn Lý
 Cô Thanh Liên Nguyễn
Lớp Mẫu Giáo
(Kindergarten )
110
Cô Thảo Đoàn 
 Cô Tú Trịnh
Lớp 1A
(Level 1)
114
Cô Ngân Lại
 Cô Thái Mỹ Linh
  Thầy Huân Võ
Lớp 1B
(Level 1)
115
Cô Lý Xuyến
 Cô Lan
 Thầy Phong Nguyễn
Lớp 2
(Level 1)
123
Cô Đào Hoàng 
  Cô  Hồng Anh Thị Phan
Lớp 3 
(Level 3)
120
Cô Linda Trương
  Cô  Hạnh Võ
Lớp 4A
(Level 4)
121
Thầy Sâm Phan 
  Cô Linh Nguyễn
Lớp 4B
(Level 4)
122
Cô Phan Bích Nhàn
  Cô Vũ Nina
Lớp 5
(Level 5)
119
Thầy Long Châu 
  Cô Bích Ngọc Đoàn
Lớp 6
(Level 6)
124
Thầy Cầu Chung Lớp 7
(Level 7)
125
Thầy Nguyễn Chính Trung
  Thầy Lưu Dũng
Lớp 8
(Level 8)
126
Thầy Châu Richard
   Thầy Vũ Bảo  
Múa Lân
(Lion Dance)
126
Cô Trịnh Tú
   Cô Nguyễn Bích Thuận Hope
Ban Vũ 108
(4-5PM)
Cô Phù Sidney
   Cô Hoàng Kelli
   Cô Sầm Amanda
Ban Vũ Tuổi Thơ 110
(4-5PM)
Cô Mai Jones Ban Vũ Mầm Non 123
(4-5PM)
Thầy Phan Nhàn
  
Lego Robotics Phòng 119
(4-5:30PM)Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro