2011-2012 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô Tô Ngọc Bích Daisy
 Cô Trịnh Tú 
 Cô Đoàn Thảo
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
115
Cô Lý Xuyến
  Cô Nguyễn Thanh Liên
  Cô Nguyễn Hoa
  Cô Lý Hồng
Lớp Mẫu Giáo B
(Kindergarten)
108
Cô Lý Hạnh
 Cô Phạm Yến
 
Lớp Mẫu Giáo A
(Kindergarten)
110
Cô Đặng Hiền 
 Cô Nguyễn Chuyên 
 Cô Phạm Yến
Lớp 1
(Level 1)
125
Cô Hoàng Đào
  Cô Hồ Thư
Lớp 2A
(Level 2)
114
Cô Thái Mỹ Linh
 Thầy Lưu Dũng
Lớp 2B
(Level 1)
124
Cô Lâm Hồng Hoa
  Cô Phan Thị Hồng Anh
Lớp 3 
(Level 3)
123
Cô Nguyễn Kiều Liên
  Thầy Phan Sâm
  Cô Trương Linh
Lớp 4
(Level 4)
122
Cô Phan Bích Nhàn
  Cô Vũ Nina
Lớp 5
(Level 5)
106 
Building #7
Thầy Nguyễn Chính Trung
  Cô Đổng Hằng Christine
Lớp 6
(Level 6)
107
Building #7
Thầy Chung Cầu
  
Lớp 7
(Level 7)
126
Thầy Châu Long Lớp Đàm Thoại
(Conversation)
128
Thầy Châu Richard
   Thầy Vũ Bảo  
Múa Lân
(Lion Dance)
126
(4-5:30PM)
Cô Trịnh Tú
   Cô Nguyễn Bích Thuận Hope
Ban Vũ 108
(4-5PM)
Cô Phù Sidney
   Cô Hoàng Kelli
   Cô Sầm Amanda
Ban Vũ Tuổi Thơ 110
(4-5PM)
Cô Phạm Yến Ban Vũ Mần Non 111
(4-5PM)
Cô Nguyễn Denise Ban Vũ Ăn Phở Get a Bowl 115
(4-5PM)
Thầy Phan Nhàn
   Thầy Trần Văn Hùng
Lego Robotics Phòng 124
(4-5:30PM)Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro