2008-2009 Lessons


Cẩm Nang ( Student Handbook )

Giáo Viên (Teacher) Lớp (Level) Phòng (Room)
Cô Lý Hạnh
 Cô Jones Thảo,
 Cô Nguyễn Chuyên
Lớp Vỡ Lòng
(Pre-School)
111
Cô Lý Xuyến
 Cô Nguyễn Liên
Lớp Mẫu Giáo
(Kindergarten Level)
110
Cô Võ Thu Hà
  Cô Đạng Hiền
  Cô Quách Quỳnh
Lớp 1A
(Level 1A)
125
Thầy Nguyễn Triệu
  Cô Trần Huệ Trinh
Lớp 1B
(Level 1B)
124
Cô Hoàng Đào
  Cô Phan Helen
Lớp 2
(Level 2)
114
Cô Lâm Hồng Hoa
  Cô Nguyễn Liên
Lớp 3 
(Level 3)
120
Cô Nguyễn Hương
  Cô Trần Ngọc Tây
  Cô Quách Phụng
Lớp 4
(Level 4)
123
Thầy Nguyễn Chính Trung
  Cô Đông Hằng Christine
Lớp 5
(Level 5)
122
Thầy Chung Cầu
  Cô Quách Mai
Lớp 7
(Level 7)
126
Thầy Dương Chư
  Cô Trần Giao
  
Lớp Tổng Quát Đặc Biệt
(Special Topics)
119Tự Điển (Online Dictionary)

VPS - Vietnamese Input Program & Fonts

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Thăng Long (Washington DC)

Trường Việt Ngữ  Văn Lang (San Jose)

Trường Việt Ngữ Hùng Vương

Trường Việt Ngữ Saddleback

Kumon Math & Reading Center of Beaverton / Aloha / Hillsboro